Sunlight (Izrael)

sunlight

Firma Sunlight vyrábí jedinečný typ ultrazvukových přístrojů měřících stupeň osteoporózy pro ambulantní péči.

Multipath

Měření je založeno na patentované technologii Multipath podélného šíření. Měření se provádí šířením ultrazvuku podélně v nejpevnější, tzv. kortikální vrstvě dlouhé kosti. Kombinací měření s dvěma vysílacími a dvěma přijímacími krystaly se zkreslující měkká tkáň matematicky eliminuje a výsledek je pak velmi blízký výsledku, který bysme dostali při měření na holé kosti. Měření je tak oproti měřičům měřícím napříč kostí (paty, prstu) řádově přesnější protože tyto měřiče dostávají výsledek odpovídající průměru rychlostí šíření ve třech odlišných akustických prostředích - měkké tkáni nad kostí, kortikální vrstvě kosti a trabekulární vrstvě kosti, z nichž eliminovat jen jednu je nemožné.

Multisite

Měření osteoporózy lze provádět na více místech lidského těla:

  • předloktí
  • holenní kosti
  • prstu
  • nártu

Měření tedy proměřuje více periferních částí těla. Měření na různých místech pak lze zkombinovat do risk-indexu, který přesněji hodnotí riziko zlomeniny kosti. Pro předloktí a holenní kost se používá nejdelší sonda CM, pro prst nejkratší CS (kvůli rozměrům článku prstu) a pro nárt středně dlouhá CR.
V základu je přístroj nejčastěji dodávaný se sondou CM a dvěma měřitelnými místy.

WHO kriteria

Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila kritéria pro stanovení osteoporózy založená na tzv. Zlatém standardu DXA. Přístroje Sunlight tato kritéria splňují a stávají se tak možnou nerentgenovou screeningovou alternativou nebo doplněním DXA měření. Kriteria říkají, že T-skóre osob s osteoporózou má hodnotu nižší než -2,5, T-skóre osob s osteopenií má hodnotu v rozmezí -1 až -2,5 a T-skóre zdravých osob je větší než -1. U osob (žen) ve věku 70-80 let je pak statisticky zhruba polovina těch, co osteoporózu mají a polovina, co osteoporózu nemají. Toto je vidět na grafu referenční databáze, kdy její křivka protíná hodnotu T-skóre=-2,5 ve věku 75 let - vyjadřuje tím tedy shodu referenční databáze se statistickou historicky pozorovanou realitou.
Vědecké práce, které se Sunlight měřeními zabývají, pak dokazují značnou korelaci především měření na předloktí s rizikou zlomeniny krčku stehenní kosti - což bývá nejrizikovější a často fatální projev osteoporózy.

Referenční databáze

Měřeními bylo zjištěno, že různé etnické skupiny mají různé průměrné hodnoty měření. Tyto hodnoty se liší i mezi muži a ženami a jsou odlišné pro každé měřené místo. Hodnota kolísá s věkem jedince a to tak, že v mládí stoupá do maxima, které se podle použité metody nachází ve věku 30 až 40 let a se stárnutím klesá. Vzhledem k tomu, že T-skóre je poměr mezi aktuální hodnotou a průměrnou hodnotou maxima (WHO používá pojem Hodnota mladých a zdravých jedinců) v životě jedince, bylo potřeba stanovit, jaké to maximum je.
Dělala se tedy hromadná měření (desetitisíce na celém světě) zdravých lidí všech ras a pohlaví a dospělo se k vytvoření referenčních databází, tedy velikosti průměrných hodnot měření v závislosti na stáří jedince. Tyto databáze jsou pro pět etnických skupin - kavkazskou, asijskou, čínskou, severoamerickou a jihoamerickou, pro každé ze 4-ech měřených míst a pro obě pohlaví.
Přístroj tedy obsahuje 40 referenčních databází, které se přiřazují k pacientovi podle jeho zadaných parametrů - etnika, pohlaví a měřeného místa. Věk jedince určuje bod referenční křivky, se kterým se poměřuje změřená hodnota daného jedince. Pozadí referenčních databází je opravdu důkladné a přispívá k přesnosti diagnózy.
Konkurenční ultrazvukové přístroje mají referenční databáze daleko jednodušší - je zde třeba jen jedna srovnatelná hodnota pro ženy ve věku 25 až 35, jedna pro 35 až 45, databáze je tedy často jen přímka nebo lehce lomená křivka s pěti, šesti referenčními hodnotami.

Pediatrie

Podobně jako dospělé osoby ve věku 20-90 let lze po dokoupení pediatrického modulu měřit i osoby ve věku 1-20 let. Měření se provádí sondou CM na předloktí nebo holenní kosti. Nárt ani prst se u dětí neměří. Pro pediatry lze samozřejmě dodat přístroj pouze pro pediatrii za stejnou cenu jako přístroj pouze pro dospělé.

Rychlost měření, pohodlí pacienta, archivace a porovnávání výsledků

Měření je rychlé (5 minut), při měření na předloktí nebo prstě se pacient nemusí svlékat a zouvat, výsledek je přehledný, číselný i grafický a pokud se pacient proměřuje poněkolikáté, graf obsahuje i předchozí výsledky a je tedy vidět graficky trend vývoje stavu nebo léčby. Všechny změřené výsledky jsou automaticky archivovány ve vestavěném (Omnisense 9000) nebo v externím (MiniOmni) počítači. Z výsledků se automaticky vygeneruje zpráva, kterou lze vytisknout na libovolné barevné tiskárně. Výsledky lze archivovat na výměnná zařízení a lze je i hromadně vyexportovat pro offline analýzy ve formátu .csv (otevře např. Excel).

Modely

Omnisense 9000   
Stolní měřič osteoporózy...
MiniOmni   
USB měřič osteoporózy...