Nejčastější dotazy

Který ultrazvukový parametr měří přístroj Omnisense?
Omnisense měří rychlost šíření ultrazvuku (Speed of Sound - SOS) vyjádřenou v metrech za sekundu. SOS, tak jak je měřený přístrojem Omnisense je fyzikální veličina, nikoliv odvozený index.

Měří Omnisense "BUA" nebo "Stiffness"?
Omnisense neměří BUA (zeslabení ultrazvuku) ani Stiffness. Potřeba těchto pomocných parametrů vyvstává, pokud je dané měření nedostatečně přesné (v absolutní hodnotě nebo při opakování). BUA se původně používal při pokusu kompenzovat nedostatky při měření SOS napříč kostí. Někteří výrobci kombinují SOS a BUA a vytvářejí odpovídající parametry. Některé příklady jsou: Stiffness (tuhost), QUI (ultrazvukový index) a Soundness (solidnost).

Co je to OmnipathTM technologie podélného přenosu?
Je to patentovaná technologie firmy Sunlight. Je založená na měření rychlosti šíření ultrazvukové vlny (SOS) podél kosti. OmnipathTM umožňuje měření maximální pevnosti kosti při eliminaci měkké tkáně nad kostí. Toto měření poskytuje velmi přesnou diagnózu – rychlost podélně šířené ultrazvukové vlny závisí přímo úměrně na následujících parametrech - tedy přímo úměrně na kvalitě kosti:

  • hustotě kosti
  • tloušťce kortikální vrstvy kosti
  • elasticitě kosti
  • mikrostruktuře kosti

Jaký je rozsah přesnosti při opakovaném měření (CV, precision)?
Přesnost přístroje je 0,4% na předloktí, 0,45% na holenní kosti, 0,66 na nártové kosti a 0,81 na prstě. Tato čísla vypovídají o tom, že Omnisense má jednu z nejvyšších přesností v oboru. Přesnost opakování je velmi důležitá, protože dává přístroji možnost sledovat stav kostí s pokračující léčbou, věkem a dalšími vlivy. Na základě těchto hodnot doporučil FDA (úřad dohledu na lékařskými přístroji v USA) použití přístroje pro monitorování kostních změn v odpovídající věkové skupině (50-65 let, menopauza a post-menopauza).

Má Omnisense zobrazovací funkci?
Zobrazovací funkce na rentgenových DXA a některých ultrazvukových přístrojích byly vyvinuty pro potřebu přesnějšího určení měřené oblasti (ROI) a ne pro vlastní diagnostiku. Protože je Omnisense spolehlivě opakovatelné s velmi vysokou úrovní přesnosti, zobrazování by bylo zbytečné.

Potřebuje obsluha přístroje Omnisense nějaká další školení nebo certifikaci, že mohou měření provádět?
Omnisense se velmi jednoduše ovládá, osoba, která dosud měření neprováděla se zaškolí a zacvičí během několika hodin.

Vyžaduje přístroj Omnisense kalibraci a jaký je její smysl?
Omnisense je plně stabilní systém. Je kalibrovaný v továrně a nepotřebuje žádnou kalibraci na pracovišti. Kalibrace se vyžaduje pouze u přístrojů, které jsou typicky nestabilní vzhledem k výchylkám vysílané energie.
Nicméně, přístroj si denně ověřuje kvalitu měřící sondy funkcí System quality verification. Pokud dojde k poškození nebo zestárnutí sondy, funkce zjistí nepřesnost měření a doporučí sondu vyměnit. Nejedná se však o kalibraci a přístroj měří stejně dobře před provedením tohoto testu jako po něm.

Splňuje Omnisense diagnostická kritéria WHO (Světové Zdrav. Organizace)?
Ano, Omnisense splňuje WHO kritéria. Referenční databáze Omnisense vykazuje stejný průměrný věk počátku osteoporózy jako DXA předloktí a páteře, když protíná hodnotu T-skóre –2,5 kolem věku 75 let.

Proč Omnisense měří nedominantní končetinu?
Podle metodologie Omnisense je důležité provést každé opakované měření na stejné končetině a stejném místě. Pro zamezení omylu tedy firma Sunlight zavedla pravidlo nedominantní končetiny.

Jaký je vztah mezi výsledky DXA (rentgenového) a Omnisense měření?
Omnisense a DXA jsou dvě rozdílné metody, které měří různé parametry - DXA BMD (hustotu kosti) a Sunlight SOS (rychlost šíření ultrazvuku). Podle očekávání je tedy jen průměrná shoda mezi výsledky obou. Avšak u obou metod je velká shoda v citlivosti metody.
Stejná citlivost znamená, že na každých 100 lidí, které DXA diagnostikuje jako osteoporotické, připadá při měření Omnisense ekvivalentní počet diagnóz osteoporózy, případně že u 100 pacientů, kteří již osteoporotickou zlomeninu měli je na obou metodách diagnostikován podobný počet pacientů s osteoporózou, podobný počet pacientů s osteopenií a podobný počet falešně negativních diagnóz. Ilustruje to sloupcový graf , kde tmavá levá je rozpoznání osteoporózy, prostředně světlá je označení za osteopenii a nejmenší pravý sloupeček je označení osteoporotického pacienta za zdravého. Procentuální zastoupení sloupečků u DXA (první zleva) a Sunlight - ostatní tři - je velmi vyrovnané.

Měří Omnisense trabekulární kosti?
Omnisense neměří trabekulární kosti ani plný průřez dlouhých kostí. Diagnóza rizika fraktury se stanovuje z měření do hloubky 3-4mm pod povrchem kosti.

Může měření na periferním skeletálním místě určit riziko fraktury?
Řada studií potvrzuje schopnost přístroje Omnisense určit riziko fraktur předloktí, které vznikají mnohem dříve (statisticky o 10-28let), než závažnější fraktury páteře a krčku.

Měří Omnisense páteř nebo krček?
Krček a páteř jsou tradiční místa pro měření DXA. Uvědomme si, že základem měření osteoporózy je zjistit riziko fraktury. Klinická měření Omnisense ukazují, že měření na místech, jako je předloktí nebo prst, určují riziko fraktury se stejnou úrovní přesností jako DXA měření páteře nebo krčku. Jde samozřejmě o statistiku, protože osteoporóza se dá stoprocentně dokázat jedině osteoporotickou zlomeninou. Osteoporóza je většinou systémové onemocnění, které se neprojevuje zhoršením kostních parametrů jen ve zlomené kosti, ale ve všech kostech. Samozřejmě, existují lokální osteoporózy (například změknutí neztěžované zlomené kosti pod sádrou), která, pokud by byla z nějakého důvodu pouze na krčku stehenní kosti a kterou by DXA rozpoznala a periferní ultrazvukový měřič (ale stejně tak ne periferní DXA předloktí) ne. Tato nevýhoda je ale vyvážena poruchou mikroarchitektury kostí, kdy DXA nemůže rozpoznat chorobu, protože hustota zůstala zachována, ale ultrazvukový měřič, jehož SOS závisí i na mikroarchitektuře kostí - tuto skutečnost zaznamenat může.

Co se stane, pokud dojde k rozporným výsledkům měření DXA a Omnisense?
Každé měření je závislé na tom kterém pacientovi a lékař by měl vzít v potaz ostatní klinické faktory jako je věk, rodinná anamnéza a současný zdravotní stav jedince.