Terminologie

Accuracy - Přesnost
Schopnost správné diagnózy.

Axial Sites – Axiální místa
Skeletální místa uprostřed těla, např. páteř, krček.

Axial Transmission Technology – Metoda axiálního šíření
Ultrazvuková metoda, při níž se ultrazvukové vlny šíří podélně podél kostí.

Bone Mineral Density (BMD) – Hustota kostí
Množství mineralizované tkáně v jednotkové ploše měřené v g/cm2 nebo v jednotkovém objemu měřené v g/cm3. Tyto parametry jsou výstupem technologií zaručeného odhadu kosti, t.j. QCT nebo DXA.

Broadband Ultrasound Attenuation (BUA) – Zeslabení ultrazvukové vlny
Jeden z parametrů, které používají některé ultrazvukové přístroje. Je to logaritmus relativního množství energie, která se ztrácí vzhledem k absorpci na jednotku frekvence při prostupu ultrazvukové vlny kostí.

Coefficient of Variance (CV) – Koeficient rozptylu
Statistické hodnota přesnosti a reprodukovatelnosti měření. Čím je hodnota nižší, tím je zařízení přesnější (=SD/průměr, SD-směrodatná odchylka).

Kortikální vrstva
Tvrdá vnější vrstva kosti. Je to nejpevnější část kosti.

Dual Energy X-ray Absorptiometry (DXA, DEXA) – Dvoj-energetická rentgenová absorbometrie
Technika měření kostní tkáně používaná k odhadu kostní hustoty na různých skeletálních místech na základě rentgenového záření.

Hormone Replacement Therapy (HRT) – Náhradní hormonální léčba
Obecný termín pro všechny typy estrogenových náhradních léčeb (ERT) buď podávaných samostatně nebo v kombinaci s progesterony.

Menopauza
Období vyznačující se přirozeným a trvalým zastavením menstruace které nastává obvykle ve věku 45 – 55 let.

Odds Ratio (OR) – Pravděpodobnostní poměr
Statistický parametr označující změnu rizika fraktury při pozorované změně jedné standardní odchylky.

Omnisense Normative Database – Referenční databáze Omnisense
Grafická forma referenčních SOS hodnot dané populace v závislosti na věku.

Osteoporóza
Osteoporóza je systémové onemocnění kostí, které se vyznačuje nízkou kostní hmotou a zhoršenou mikro-strukturou kostní tkáně s následným zvětšováním křehkosti kostí a náchylností ke zlomeninám.

Osteopenie
Nízká kostní hmota. Označení pro hustotu kostí v rozsahu 1,0 – 2,5 standardní odchylky pod průměrem mladých zdravých dospělých jedinců (T-skóre mezi –1,0 a –2,5).

Peak Bone Strenght – Maximální pevnost kosti
Maximální hodnota pevnosti kosti dosažená v životě jedince. Ženy obvykle dosahují maximální pevnosti kostní hmoty v rozmezí 35 – 45 let.

Periferní místa
Kosterní místa, která nejsou v centru těla (nejsou axiální): předloktí, noha, prsty a pata.

Precision – Přesnost opakování
Hodnota schopnosti přístroje reprodukovat výsledek měření znovu. (Reprodukovatelnost nebo opakovatelnost).

Quantitative Ultrasound (QUS) – Kvantitativní ultrazvuk
Ultrazvuková technika, která měří kosti z kvantitativního hlediska a nikoliv jako obraz. Měří se SOS (rychlost šíření ultrazvuku) a BUA (zeslabení ultrazvuku).

Sekundární osteoporóza
Osteoporóza, která má jinou příčinu, než je věk a menopauza – t.j. může být způsobená léky (např. steroidy) nebo může být způsobená jinými nemocemi, jako je hyperfunkce štítné žlázy, nemoci ledvin nebo chronická obstruktivní plicní choroba.

Měkká tkáň
Vrstva tkáně, která obklopuje kost (t.j. tuk, svaly, krev, kůže).

Speed of Sound (SOS) – Rychlost šíření ultrazvuku
Rychlost šíření ultrazvuku skrz nebo podél kosti vyjádřená v m/s.

Trabecular (Cancellous) Layer – Trámčitá (mřížkovitá) vrstva
Porézní typ kosti.

T-skóre
Počet standardních odchylek o který měřený subjekt překračuje (pozitivní T-skóre) nebo nedosahuje (negativní T-skóre) průměrnou hodnotu skupiny mladých dospělých jedinců.

WHO Criteria – Kriteria Světové zdravotnické organizace
Kriteria pro stanovení osteoporózy jsou přejatá od WHO (na základě DXA měření BMD). Zdravý/normální T-skóre více než –1 SD (směrodatná odchylka), osteopenie T-skóre v rozsahu –1 až –2,5 SD, osteoporóza T-skóre pod –2,5 SD.

Z-skóre
Počet standardních odchylek o který měřený subjekt překračuje (pozitivní Z-skóre) nebo nedosahuje (negativní Z-skóre) průměrnou hodnotu skupiny jedinců stejného věku a pohlaví.